Klienta līgums

1. LĪGUMĀ IZMANTOTIE TERMINI

1.1. Abonements – tiesības uz vairākkārtēju maksas fitnesa kluba apmeklējumu atbilstoši Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;

1.2. Abonementa darbības termiņa pirmā diena – datums, ko Klients ir norādījis, iegādājoties Abonementu, kā pirmo šī Abonementa darbības termiņa dienu;

1.3. Abonēšanas maksa – Klienta zonā norādītā kopējā summa, kas ietver maksu par Klienta izvēlēto Abonementa veidu;

1.4. Cenrādis – Kompānijas apstiprinātais sniegto pakalpojumu un to cenu saraksts spēkā esošajā redakcijā, kas ir pieejams mājas lapā;

1.5. Grupu nodarbības – vienreizējs vai vairākkārtējs grupu treniņa apmeklējums saskaņā ar Kluba un konkrētas nodarbības piedāvājumu un noteikumiem;

1.6. Klients – rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi pilngadību un kura ir noslēgusi Līgumu ar Kompāniju;

1.7. Klienta zona – Uzņēmuma mājas lapas daļa, kurā Klients reģistrējas un kurai Klients saņem piekļuvi, ievadot lietotājvārdu un paroli, kas tika izveidoti, Klientam reģistrējoties mājas lapā vai uz vietas klubā;

1.8. Klubs – Kompānijai piederošais fitnesa klubs Tornado, kuru Klients ir tiesīgs apmeklēt Kompānijas piedāvāto pakalpojumu saņemšanai atbilstoši iegādātā Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;

1.9. Kompānija – SIA “Fitnesa Pasaule”, vienotais reģistrācijas Nr.40103562535, juridiskā adrese Maskavas iela 418, Rīga, elektroniskā pasta adrese tornado@tornado.lv

1.10. Līgums – klienta līgums starp Kompāniju un Klientu, kas sastāv tai skaitā no Kluba iekšējās kārtības noteikumiem un Cenrāža, kas ir Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas, ir saistoši Klientam, ir publicēti mājaslapā un pieejami Klienta zonā;

1.11. Maksājumu karte – Klienta kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta Klienta Abonēšanas maksa par Abonementu un Maksa par Papildpakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

1.12. Maksa par Papildpakalpojumu – Klienta zonā norādītā maksa par Klienta izvēlēto Papildpakalpojumu, kas tiek apmaksāts atbilstoši Līguma noteikumiem;

1.13. Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Līguma valsts attiecīgiem tiesību aktiem;

1.14. Pamatpakalpojums – tiesības uz fitnesa kluba apmeklējumu;

1.15. Papildpakalpojumi –Kompānijas piedāvātie jebkādi pakalpojumi, kas nav Pamatpakalpojums Līguma izpratnē un kas tiek sniegti par papildsamaksu atbilstoši Cenrādim un attiecīgā Papildpakalpojuma noteikumiem;

1.16. Papildpakalpojuma noteikumi – Papildpakalpojuma sniegšanas un izmantošanas noteikumi, ar kuriem Klients var iepazīties mājaslapā, Klienta zonā vai tieši Klubā;

1.17. Pirmās transakcijas datums – Transakcijas datums Abonēšanas maksas samaksai par Abonementa ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem darbības pirmo mēnesi;

1.18. Puses/Puse – Kompānija un/vai Klients;

1.19. Transakcija – operācija jebkura no Līguma izrietošā maksājuma veikšanai no Maksājumu kartei piesaistītā norēķinu konta;

1.20. Kluba iekšējās kārtības noteikumi – noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka Klienta un Kompānijas tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu, ar kuriem Klients var iepazīties mājaslapā vai tieši Klubā.

1.21. Mājas lapa – tīmekļa vietne www.tornado.lv

1.22. Privātuma politika – informācija par Kompānijas veikto Klientu personas datu apstrādi, ar kuru Klients var iepazīties Mājas lapā.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Klients iegādājas Abonementu par Abonēšanas maksu, un/vai iegādājas Papildpakalpojumus.

2.2. Līguma noslēgšanai Klientam ir jāreģistrējas Kompānijas mājaslapā, jāizvēlas Abonementa darbības termiņa pirmā diena un pakalpojums, ko Klients vēlas iegādāties.

Reģistrējoties Kompānijas mājaslapā, Klienta zonā Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu. Iegādājoties Abonementu, Klientam ir jānorāda Klienta zonā Abonementa darbības termiņa pirmā diena 1 (viena) mēneša ietvaros no Līguma noslēgšanas dienas. Reģistrācijas procesā un veicot samaksu, Klientam būs jāievada savus maksājumu kartes datus (maksājumu kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kartes numurs un tips, tās derīguma termiņš, CVV/CVC kods). Klienta reģistrācijas pabeigšanai uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar piekļuves kodu. Klients uzņemas pilnu atbildību par Klienta sniegtās informācija patiesumu.

2.3. Klients var iegādāties šādus Abonementus:

2.3.1. Abonements ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā atbilstoši Cenrādim, un 2 (divu) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu;

2.3.2. Mēneša abonements ar vienreizēju Abonēšanas maksas samaksu par visu šī Abonementa darbības periodu (viens kalendārais mēnesis)

2.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Klients mājaslapā ir atzīmējis šādu savu apliecinājumu: “Apliecinu, ka esmu izlasījis Klienta līgumu un iepazinies ar Privātuma politiku”, kā arī reģistrējis savu maksājumu karti un veicis apmaksu par Abonementu. Pēc Līguma noslēgšanas Klientam klienta zonā uz norādīto elektroniskā e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar Klienta reģistrācijas apstiprinājumu un šiem Līguma noteikumiem. Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem. Līgums darbojas līdz Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei vai līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.5. Klientam ir jāveic vienreizēja magnētiskās kartītes iegāde, ar kuru klients tiks katru reizi ielaists klubā.

3. KOMPĀNIJAS PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA KLUBĀ

3.1. Klientam ir jāpierakstās Klienta zonā uz katru viņa izvēlēto Grupu nodarbību;

3.2. Klubs negarantē Klientam iespēju pierakstīties uz konkrētu Grupu nodarbību, jo katras Grupu nodarbības dalībnieku skaits ir ierobežots;

3.3. Klienta zonā pieraksts uz katru Grupas nodarbību tiek atvērts ne ātrāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šīs Grupas nodarbības rīkošanas;

3.4. Ja Klients nevar apmeklēt Grupu nodarbību, uz kuru viņš ir pierakstījies, Klientam ir pienākums atcelt šo pierakstu Klienta zonā ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms attiecīgas grupu nodarbības sākuma, pretējā gadījumā tiek pieņemts, ka Klients ir apmeklējis nodarbību. Ja Klients 2 (divas) reizes pēc kārtas vai kopsummā 2 (divas) reizes 1 (viena) mēneša laikā nepilda iepriekš minēto pienākumu savlaicīgi atcelt pierakstu, tad Kompānija ir tiesīga bloķēt Klienta zonā iespēju Klientam pierakstīties uz Grupu nodarbībām uz 1 (vienu) mēnesi, un Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonēšanas maksas samazinājumu vai atmaksu šajā sakarā.

3.5. Kompānija ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas Grupu nodarbību sniegšanas noteikumos, tai

skaitā: nodarbību sarakstos, aizvietot trenerus un atcelt nodarbības.

4. SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Slēdzot Līgumu, Klients dod savu piekrišanu un pilnvaro Kompāniju izmantot un apstrādāt Klienta norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas Klienta izvēlētā Abonementa un Abonēšanas maksas un Maksas par Klienta izvēlētajiem Papildpakalpojumiem samaksai saskaņā ar Līguma un/vai Klubā piedāvātā Papildpakalpojuma noteikumiem. Klients ir informēts, ka Kompānija nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas Kompānijas uzdevumā uz līguma pamata, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Mājas lapā izvietotajiem Operatora noteikumiem. Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties jebkāda veida Abonementu, tai skaitā Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kā arī Klientam iegādājoties tiesības uz Papildpakalpojumu, Kompānija iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumu apmaksu. Kompānija neglabā Maksājumu kartes datus. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš ir iepazinies un piekrīt interneta mājaslapā izvietotajiem Operatora noteikumiem.

4.2. Uzskatāms, ka Klients ir samaksājis Abonēšanas maksu, Maksu par Papildpakalpojumu dienā, kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas, Maksas par Papildpakalpojumu apmaksai, tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:

4.2.1. ja Klients ir iegādājies Mēneša abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju samaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu, tad Transakcija visas šāda abonementa summas samaksai tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas;

4.2.2. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas

samaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas.

Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi

tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī

nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;

4.3. Abonēšanas maksa par Abonementu netiek pilnībā vai daļēji atmaksāta gadījumā, ja Klients nav izmantojis Abonementu un šādos apstākļos nav konstatēta Kompānijas vaina.

4.4. Kompānija piestāda Klientam rēķinus elektroniskā formā. Rēķins ir derīgs bez paraksta. Kompānija izvieto rēķinu Klienta zonā. Klientam ir jānodrošina, lai viņa norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, Transakcijas dienā būtu pieejami naudas līdzekļi nepieciešamajā apmērā, lai veiktu visas Transakcijas Līgumā paredzēto maksājumu.

4.5. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju ir bijis neveiksmīgs (t. i. no kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Kompānija ir tiesīga nekavējoties apturēt Abonementa darbību un nobloķēt Klienta Identifikācijas karti līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Kompāniju tiks pilnībā samaksāts, turklāt Kompānija ir tiesīga neierobežotu reižu skaitu visā Līguma darbības termiņā un 1 (viena) gada laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām mēģināt veikt attiecīgu Transakciju.

4.6. Ja Kompānija aptur Abonementa darbību, pamatojoties uz Līguma 4.5. punktu, tad:

4.6.1. Abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību izmantot Abonementu, kā arī iegādāties un saņemt Papildpakalpojumus, turklāt Klienta Identifikācijas karte tiek bloķēta, un Klientam nav piekļuves Klubam;

4.6.2. par šādas apturēšanas periodu tiek iekasēta Abonēšanas maksa, turklāt Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumiem pārrēķinu vai atmaksu;

4.6.3. Kompānija 2 (divu) darba dienu laikā paziņo Klientam par Abonementa darbības apturēšanu un esošo parādu;

4.6.4. Kompānija ir tiesīga atteikt jaunu līgumu noslēgšanu ar Klientu.

4.7. Ja Abonementa darbības apturēšanas laikā, ar nosacījumu, ka Līguma darbības termiņš turpināsies, ņemot vērā Līguma 4.8. punkta noteikumus, Klienta parāds pret Kompāniju tiek pilnībā

dzēsts, tad Abonementa un Identifikācijas kartes darbība nekavējoties tiek atjaunota.

4.8. Ja 3 (trīs) pilnu mēnešu laikā no Abonementa darbības apturēšanas dienas Klienta parāds pret Kompāniju nav pilnībā dzēsts, Līgums uzskatāms par automātiski izbeigtu (ņemot vērā Līguma 4.9.punkta noteikumus), bet Abonements un Identifikācijas karte tiek anulēti bez jebkāda papildu paziņojuma Klientam no Kompānijas puses.

4.9. Abonementa darbības apturēšana, Abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Kompāniju, kas radies līdz Līguma izbeigšanas brīdim. Tāpat paliek spēkā Līguma 4.1. un 4.5. punktos noteiktais, kas piešķir Kompānijai tiesības un pilnvaras vēl 1 (viena) gada laikā pēc Līguma izbeigšanas veikt Transakciju, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā.

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Reģistrējoties Kompānijas mājaslapā, slēdzot un pildot Līgumu, kā arī veicot jebkādas citas darbības Klienta zonā un mājaslapā, Klientam ir:

5.1.1. jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi personas dati, tai skaitā Maksājumu kartes dati, jāpārbauda Klienta zonā norādīto datu pareizība un jāseko līdzi, lai šie dati ir aktuāli, nekavējoties patstāvīgi aktualizējot novecojušos datus Klienta zonā, un, ja šāda aktualizācija nav iespējama, jāinformē Kompānija par jebkādām izmaiņām Klienta zonā norādītajos Klienta datos;

5.1.2. jānodrošina, lai tiek saglabāti un netiek izpausti trešajām personām jebkādi dati, kas nodrošina piekļuvi Klienta zonai, tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Kompānija nosūtījusi Klientam epastā reģistrācijai mājaslapā;

5.1.3. nekavējoties jāinformē Kompānija par jebkādām radušās situācijām, kas noveda vai var novest pie tā, ka parole vai Identifikācijas ierīce kļuva vai var kļūt zināma trešajai personai, vai var tikt nelikumīgi izmantota.

5.2. Klients ir atbildīgs par Kluba telpu vai Klubā esošo iekārtu, ierīču un citu mantu bojāšanu vai iznīcināšanu.

5.3. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tika veiktas Klienta zonā, izmantojot viņa lietotājvārdu (login) un paroli, kā arī Identifikācijas karti.

5.4. Kompānija nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu, tai skaitā par aizkavēšanos Kompānijas piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde vai aizkavēšanās radās komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Kompānija nevar kontrolēt un/vai novērst.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

6.1. Noslēdzot šo Līgumu, Kompānija ir tiesīga, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta personas datus, tai skaitā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, kas nepieciešami šādiem datu apstrādes nolūkiem – šī Līguma noslēgšanai un izpildei, tai skaitā Klienta reģistrācijai Klienta zonā un Klienta zonā norādīto datu glabāšanai, Klienta identificēšanai, apmeklējot Klubu un ieejot Klienta zonā, no Līguma izrietošo maksājumu un Klienta parādu uzskaitei, rēķinu izrakstīšanai par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem, iekšējās statistikas apkopošanai un tiešās tirgvedības vajadzībām, Kompānijas sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, komunikācijas nodrošināšanai starp Kompāniju un Klientu sakarā ar Līgumu (tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Kluba darba grafikā, par Kluba īpašajiem un personīgajiem piedāvājumiem Klientam un citām Kluba ziņām, kas saistītas ar Līguma izpildi).

6.2. Klients ir informēts, ka Kompānija, slēdzot Līgumu, reģistrē Identifikācijas karti, un identificē Klientu ar Identifikācijas kartes palīdzību katrā Kluba apmeklējuma reizē.

6.3. Kompānija ir tiesīga veikt videonovērošanu Kluba telpās, lai nodrošinātu drošību, tostarp Klienta dzīvības un veselības aizsardzību, īpašuma aizsardzību, Kluba apmeklēšanas noteikumu ievērošanu un, lai novērstu tiesību pārkāpumus, pie nosacījuma, ka ir ievērotas normatīvo aktu prasības šādas videonovērošanas veikšanai.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu abpusēji parakstītu vienošanos. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos un šādā kārtībā:

7.2.1. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem un 2 (divu) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nenorādot izbeigšanas iemeslu un nemaksājot nekādu papildu kompensāciju šajā sakarā, par to rakstiskā veidā  informējot Kompāniju ne mazāk kā 2 (divus) kārtējos pilnus Abonementa darbības mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu, tiklīdz beidzas 2 (divi) kārtējie pilni Abonementa darbības mēneši, kopš Kompānija ir saņēmusi no Klienta rakstisku paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Visā norādītajā periodā līdz pēdējai Līguma darbības dienai Klientam ir jāpilda visi Līguma noteikumi (tai skaitā ikmēneša Abonēšanas maksas un visu citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksas saistības);

7.3. Kompānija ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, kā arī bloķēt Identifikācijas karti, paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos:

7.3.1. ja Klients sniedzis Kompānijai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas datus vai kontakt datus, vai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus Maksājumu kartes datus, vai mēģinājis izmantot šādus trešās personas datus;

7.3.2. ja Klients ir pārkāpis Līguma vai tā pielikumu noteikumus, tai skaitā Vispārīgos Kluba apmeklēšanas noteikumus.

7.4. Gadījumā, ja Kompānija ir atkāpusies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 7.3. punktu, tad pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta, turklāt Kompānija ir tiesīga atteikties slēgt jaunus līgumus ar Klientu.

7.5. Kompānija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, nenorādot izbeigšanas iemeslu un nemaksājot nekādu kompensāciju šajā sakarā, paziņojot par to Klientam ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš Klienta zonā un, nosūtot paziņojumu uz Klienta zonā reģistrēto Klienta elektroniskā pasta adresi.

7.6. Gadījumā, ja Klients ir atkāpies no Līguma Kompānijas vainas dēļ, tad Kompānija atmaksā Klientam Abonēšanas maksas summu par atlikušo neizmantoto apmaksāto Abonementa darbības periodu pēc Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas.

7.7. Šī Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt visus parādus un atlīdzināt visus zaudējumus, kuru prasījumu tiesības Kompānijai radušās pirms Līguma darbības izbeigšanas brīža. Līguma darbības izbeigšana neietekmē Līguma 4.1., 4.5. un 4.9. punktu juridisko spēku, kuri Kompānijai piešķir tiesības un pilnvaras veikt Transakcijas, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā.

8. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN PUŠU STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visi jautājumi un Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un Līgumā nav regulēti, izskatāmi

saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Līguma kāda noteikuma spēkā neesamība neatbrīvo Puses no Līguma citu noteikumu izpildes un neizraisa visa Līguma vai citu tā noteikumu spēkā neesamību. Konstatējot šādu noteikumu, Puses pieliek vislabākās pūles šī noteikuma grozīšanai atbilstoši tā mērķim, saturam un jēgai.

8.3. Pusēm nekavējoties jācenšas atrisināt jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, tai skaitā, kas attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko spēku vai iztulkošanu, sarunu ceļā. Ja Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, šāds strīds ir izšķirams tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Līguma un tā pielikumu visiem noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos jautājumus. Slēdzot Līgumu un atzīmējot interneta Mājaslapā savu apliecinājumu, kā norādīts Līguma 2.4. punktā, Klients apstiprina, ka Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumi ir Klientam zināmi, saprotami un saistoši.

9.2. Līguma saistību neizpildes gadījumā Kompānija ir tiesīga nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus kredīt vēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādu vēstures datubāzēs.

9.3. Ja Klients vēlas nodot Līgumu trešajai personai, ir nepieciešama Kluba rakstiska piekrišana. Klubs var atteikt piekrišanu Līguma nodošanai, nepaskaidrojot iemeslu.

9.4. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Līgumā, Kluba iekšējās kārtības noteikumos, Cenrādī, Papildpakalpojumu noteikumos un Līguma citos pielikumos, paziņojot par to Klientam un nodrošinot grozītā dokumenta teksta publicēšanu mājaslapā un Klienta zonā ne vēlāk kā desmit dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā, norādot dokumentā aktuālās redakcijas datumu. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt Līguma grozījumiem, Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar grozījumu spēkā stāšanās dienu, par to rakstiski paziņojot Kompānijai – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz 3 (trīs) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas. Gadījumā, ja Kompānija norādītajā termiņā nesaņem no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma grozījumiem.

9.5. Līguma 9.4.punktā norādītās Kompānijas tiesības neattiecas uz Abonēšanas maksas apmēra par Klienta jau apmaksāto tekošā mēneša Abonementu un samaksas kārtības izmaiņām.

9.6. Kompānija ir tiesīga veikt izmaiņas grupu nodarbību sarakstā, Kluba darba laikā, kā arī uz laiku pilnībā vai daļēji slēgt Klubu, lai veiktu profilaktiskos vai remontdarbus, kā arī citas darbības, kas nepieciešamas pienācīgai Kluba darbībai un Kluba apmeklētāju drošībai saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Ja šāds Kluba pagaidu slēgšanas periods pārsniedz 10 (desmit) dienas pēc kārtas, tad Klients ir tiesīgs 3 (trīs) dienu laikā no Kluba darbības atsākšanas dienas rakstiski – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi (Rīga, Maskavas iela 418, LV-1063) vai oficiālo elektroniskā pasta adresi (tornado@tornado.lv), pieprasīt Kompānijai neaprēķināt Abonēšanas maksu par attiecīgu dienu skaitu, kad Klubs bija slēgts apmeklējumiem. Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis Kompānijai attiecīgu pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu izmantot šādas prasījuma tiesības.

9.7. Klientam, kurš ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības vērsties pēc palīdzības strīdu risināšanā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, vai pēc ārpustiesas strīda risinājuma atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā noteiktajai kārtībai.

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšana:

Adrese: Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālrunis: 65452554
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv
Interneta mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/

Patērētājam ir jāņem vērā, ka ārpustiesas strīda risinātājs neizskata strīdu, ja persona nav vērsusies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu strīdu pārrunu ceļā.